Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CẦM ĐỒ

1. Màn hình chính
Chức năng này quản lý tất cả các hợp đồng cầm đồ. Từ màn hình chức năng chính nhấn vào “Cầm đồ” để vào chức năng quản lý cầm đồ.
Một hợp đồng cầm đồ có thể có các trạng thái khác nhau :
  - ĐÃ TRẢ LÃI : Hợp đồng cầm đồ có ngày kết thúc sau ngày hiện tại và đã đóng tiền lãi cho ngày hiện tại
  - NỢ LÃI: Hợp đồng cầm đồ có ngày kết thúc sau ngày hiện tại và chưa đóng tiền lãi hoặc đã đóng tiền lãi đến ngày trước ngày hiện tại.
  - QUÁ HẠN: Hợp đồng cầm đồ có ngày kết thúc trước ngày hiện tại. Có thể thanh lý hàng cho những hợp đồng này.
  - ĐÓNG: Hợp đồng cầm đồ đã được thanh toán cả gốc và lãi. Khi đóng hợp đồng thì tiền gốc sẽ được cộng vào tiền vốn hiện tại của cửa hàng, tiền lãi được cộng vào tiền lãi thực tế. Khi đóng tiền lãi mà chưa đóng hợp đồng thì tiền lãi thu được sẽ cộng vào tiền lãi hiện tại.
  - THANH LÝ: Hợp đồng đã quá hạn và phải thanh lý hàng để thu tiền về. Nếu tiền thanh lý nhiều hơn tiền gốc thì tiền gốc sẽ được cộng vào tiền vốn hiện tại cửa hàng và tiền lãi sẽ được cộng vào tiền lãi thực tế. Nếu số tiền thanh lý hàng nhỏ hơn tiền gốc thì tiền sẽ cộng tiền gốc vào số tiền vốn hiện tại của cửa hàng và số tiền lỗ sẽ trừ vào tiền lãi thực tế của cửa hàng.2. Tạo mới hợp đồng cầm đồ
Để tạo mới hợp đồng cầm đồ, từ màn hình chính cầm đồ, nhấn vào “Thêm”, màn hình thêm hợp đồng cầm đồ mới được hiển thịĐiền các thông tin cần thiết vào rồi nhấn xác nhận. Hợp đồng cầm đồ mới sẽ được tạo và sẽ được thêm vào danh sách hợp đồng cầm đồ ở màn hình chính.
Chú ý: Ngày kết thúc của hợp đồng cầm đồ sẽ được tính theo ngày cầm và số ngày cầm
Số ngày đóng lãi : là số ngày khách đến trả lãi 1 lần vd 3 ngày đến trả 1 lần.

3. Đóng tiền lãi/ Xem chi tiết đóng tiền/Gia hạn hợp đồng cầm đồ
3.1 Đóng tiền lãi
Từ một hợp đồng cầm đồ, nhấn vào “Đóng Tiền”, màn hình đóng tiền lãi cho hợp đồng cầm đồ được hiển thị.Chọn đóng tiền lãi đến ngày nào và nhấn “Xác nhận”, tiền đóng lãi, ngày đóng tiền gần nhất và số tiền phải trả còn lại sẽ được cập nhật vào hợp đồng cầm đồ.
Tiền đóng lãi lần này sẽ được cộng vào tiền lãi hiện tại của cửa hàng.

3.2 Xem chi tiết đóng tiền
Để xem chi tiết đóng tiền (lịch sử đóng tiền) của hợp đồng cầm đồ, từ màn hình đóng tiền của hợp đồng cầm đồ, nhấn “Chi tiết đóng tiền”, màn hình hiển thị chi tiết các lần đóng tiền sẽ hiển thị3.3 Gia hạn hợp đồng
Để gia hạn hợp đồng cầm đồ, từ màn hình đóng tiền của hợp đồng cầm đồ, nhấn vào “Gia hạn”, màn hình để gia hạn hợp đồng cầm đồ sẽ được hiển thị.Điền vào số ngày gia hạn và lý do gia hạn và nhấn xác nhận, hợp đồng cầm đồ sẽ được gia hạn, ngày kết thúc sẽ được tính lại theo số ngày gia hạn thêm và cập nhật vào hợp đồng cầm đồ.

4. Xem/chỉnh sửa hợp đồng cầm đồ
Để chỉnh sửa thông tin của hợp đồng cầm đồ, từ một hợp đồng cầm đồ trên màn hình cầm đồ chính, nhấn vào “Xem/Sửa”, màn hình để chỉnh sửa hợp đồng cầm đồ sẽ được hiển thị.Điền các thông tin cần chỉnh sửa và nhấn “Xác nhận”, thông tin hợp đồng cầm đồ sẽ được cập nhật.
Chú ý: Hợp đồng cầm đồ có trạng thái đóng sẽ không thể chỉnh sửa được. Muốn chỉnh sửa thông tin của hợp đồng cầm đồ, bạn phải mở lại hợp đồng cầm đồ đó rồi chỉnh sửa.
Ngoài ra số ngày khách đóng lãi 1 lần bạn không thể sửa được vì sẽ ảnh hướng đến hệ thống tính tiền.

5. Chức năng : Đóng, Mở, Xóa hợp đồng.
Khi hợp đồng được đóng tại thời điểm thu lãi nào thì gốc sẽ được thu tại thời điểm đó và lãi thu đến thời điểm đó.
Khi mở lại hợp đồng vì lý do gì đó thì các thông tin sẽ không thay đổi.
Các hợp đồng bị xóa khi đã đóng thì không ảnh hưởng đến tiền trong hệ thống.
Các hợp đồng chưa đóng mà xóa đi thì hợp đồng đó sẽ không được tính giá trị trong hệ thống, hệ thống coi đó là hợp đồng bạn tạo nhầm và bạn xóa bỏ đi.

6. Khách khất nợ
Khi khách đến hạn đóng tiền nhưng không đủ tiền đóng xin khất nợ hãy sử dụng chức năng ghi nợ để quản lý và thu hồi.


X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769