Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

CHỨC NĂNG VAY LÃI HỌ (MỞ BÁT HỌ, MỞ BÁT HỤI)

1. Màn hình chính
Chức năng này quản lý tất cả các hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi). Từ màn hình chức năng chính nhấn vào “vay lãi họ (bát họ, bát hụi)” để vào chức năng quản lý vay lãi họ (bát họ, bát hụi).
Một hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) có thể có các trạng thái khác nhau :
  - ĐÃ TRẢ LÃI : Hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) có ngày kết thúc sau ngày hiện tại và đã đóng tiền lãi cho ngày hiện tại
  - NỢ LÃI: Hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) có ngày kết thúc sau ngày hiện tại và chưa đóng tiền lãi hoặc đã đóng tiền lãi đến ngày trước ngày hiện tại.
  - QUÁ HẠN: Hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) có ngày kết thúc trước ngày hiện tại. Có thể thanh lý hàng cho những hợp đồng này.
  - ĐÓNG: Hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) đã được thanh toán cả gốc và lãi. Khi đóng hợp đồng thì tiền gốc sẽ được cộng vào tiền vốn hiện tại của cửa hàng, tiền lãi được cộng vào tiền lãi thực tế. Khi đóng tiền lãi mà chưa đóng hợp đồng thì tiền lãi thu được sẽ cộng vào tiền lãi hiện tại.
2. Tạo mới hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi)
Để tạo mới hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi), từ màn hình chính vay lãi họ (bát họ, bát hụi), nhấn vào “Thêm”, màn hình thêm hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) mới được hiển thịĐiền các thông tin cần thiết vào rồi nhấn xác nhận. Hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) mới sẽ được tạo và sẽ được thêm vào danh sách hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) ở màn hình chính.
Chú ý: Ngày kết thúc của hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) sẽ được tính theo ngày cầm và số ngày cầm
Số ngày đóng tiền : là số ngày khách đến trả lãi 1 lần vd 3 ngày đến trả 1 lần.

3. Đóng tiền/ Xem chi tiết đóng tiền
3.1 Đóng tiền
Từ một hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi), nhấn vào “Đóng Tiền”, màn hình đóng tiền lãi cho hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) được hiển thị.Chọn đóng tiền đến ngày nào và nhấn “Xác nhận”, tiền đóng, ngày đóng tiền gần nhất và số tiền phải trả còn lại sẽ được cập nhật vào hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi).
Tiền đóng lần này sẽ được cộng vào tiền lãi hiện tại của cửa hàng.

3.2 Xem chi tiết đóng tiền
Để xem chi tiết đóng tiền (lịch sử đóng tiền) của hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi), từ màn hình đóng tiền của hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi), nhấn “Chi tiết đóng tiền”, màn hình hiển thị chi tiết các lần đóng tiền sẽ hiển thị4. Xem/chỉnh sửa hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi)
Để chỉnh sửa thông tin của hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi), từ một hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) trên màn hình vay lãi họ (bát họ, bát hụi) chính, nhấn vào “Xem/Sửa”, màn hình để chỉnh sửa hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) sẽ được hiển thị.Điền các thông tin cần chỉnh sửa và nhấn “Xác nhận”, thông tin hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) sẽ được cập nhật.
Chú ý: Hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) có trạng thái đóng sẽ không thể chỉnh sửa được. Muốn chỉnh sửa thông tin của hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi), bạn phải mở lại hợp đồng vay lãi họ (bát họ, bát hụi) đó rồi chỉnh sửa.
Ngoài ra số ngày khách đóng tiền & số ngày vay bạn không thể sửa được vì sẽ ảnh hướng đến hệ thống tính tiền.
Trường hợp bị nhầm thì bạn hãy xóa hợp đồng này đi và tạo lại.

5. Chức năng : Đóng, Mở, Xóa hợp đồng.
Khi hợp đồng được đóng tại thời điểm thu lãi nào thì gốc sẽ được thu tại thời điểm đó và lãi thu đến thời điểm đó.
Khi mở lại hợp đồng vì lý do gì đó thì các thông tin sẽ không thay đổi.
Các hợp đồng bị xóa khi đã đóng thì không ảnh hưởng đến tiền trong hệ thống.
Các hợp đồng chưa đóng mà xóa đi thì hợp đồng đó sẽ không được tính giá trị trong hệ thống, hệ thống coi đó là hợp đồng bạn tạo nhầm và bạn xóa bỏ

6. Khách khất nợ
Khi khách đến hạn đóng tiền nhưng không đủ tiền đóng xin khất nợ hãy sử dụng chức năng ghi nợ để quản lý và thu hồi.


X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769