Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

CHỨC NĂNG THANH LÝ HÀNG CẦM ĐỒ

1. Màn hình chính
Chức năng này quản lý tất cả các hợp đồng Thanh lý hàng. Từ màn hình chức năng chính nhấn vào “Thanh lý hàng” để vào chức năng quản lý Thanh lý hàng.
Một hợp đồng Thanh lý hàng có thể có các trạng thái khác nhau :
  - QUÁ HẠN: Hợp đồng Thanh lý hàng có ngày kết thúc trước ngày hiện tại. Có thể thanh lý hàng cho những hợp đồng này.
  - THANH LÝ: Hợp đồng đã quá hạn và phải thanh lý hàng để thu tiền về. Nếu tiền thanh lý nhiều hơn tiền gốc thì tiền gốc sẽ được cộng vào tiền vốn hiện tại cửa hàng và tiền lãi sẽ được cộng vào tiền lãi thực tế. Nếu số tiền thanh lý hàng nhỏ hơn tiền gốc thì tiền sẽ cộng tiền gốc vào số tiền vốn hiện tại của cửa hàng và số tiền lỗ sẽ trừ vào tiền lãi thực tế của cửa hàng.
Ở đây sẽ hiện thị lên tất cả các hợp đồng cầm đồ đã quá hạn chuộc đồ mà không đến chuộc.2. Tạo mới hợp đồng Thanh lý hàng
Để tạo mới hợp đồng Thanh lý hàng, từ màn hình chính Thanh lý hàng, nhấn vào “Thêm”, màn hình thêm hợp đồng Thanh lý hàng mới được hiển thịĐiền các thông tin cần thiết vào rồi nhấn xác nhận. Hợp đồng Thanh lý hàng mới sẽ được tạo và sẽ được thêm vào danh sách hợp đồng Thanh lý hàng ở màn hình chính.
Chú ý: Số tiền thanh lý hàng này cộng với số lãi đã thu sẽ là số tiền thu về cho hợp đồng cầm đồ đã quá hạn!
Trường hợp số tiền thanh lý ít hơn số tiền cầm đồ thì sẽ coi là lỗ. Ngược lại sẽ coi là lãi, Số lãi đã thu được từ hợp đồng này đến thời điểm nào thì vẫn giữ nguyên.

X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769