Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

ĐĂNG KÝ MỚI & CHỈNH SỬA THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG, THÊM NHÂN VIÊN CHO CỬA HÀNG

Trước khi sử dụng các chứng năng của chương trình, bạn phải đăng ký các thông tin của bạn.
Chạy chương trình và click vào link đăng ký mới ở màn hình đăng nhập để vào màn hình màn hình đăng ký thông tin :

Nhập vào các thông tin cần thiết và nhấn “Xác nhận”
Chú ý: Bạn cần đăng ký thông tin email chính xác, trong trường hợp đang sử dụng quên mật khẩu, chúng tôi sẽ gửi lại mật khẩu mới vào email của bạn

Để chỉnh sửa thông tin cá nhân bạn đã đăng ký, từ menu “Thông tin cá nhân” chọn “Thay đổi thông tin”. Thay đổi các thông tin cần thiết và nhấn “Xác nhận”. Không muốn thay đổi thông tin cá nhân, nhấn “Hủy bỏ”

Để thay đổi mật khẩu của bạn, vào menu “Thông tin cá nhân” chọn “Thay đổi mật khẩu” để vào màn hình đổi mật khẩuNhập vào các thông tin cần thiết và nhấn “Xác nhận”. Không muốn thay đổi mật khẩu, nhấn “Hủy bỏ”

Ngoài ra bạn có thể tạo nhân viên cấp con, chỉ định nhân viên đó làm việc tại cửa hàng nào.
Bạn có thể thay đổi thông tin của nhân viên cấp con, thay đổi mật khẩu của nhân viên.
Xem toàn bộ hoạt động của nhân viên.

X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769