Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN

1. Màn hình chính
Danh sách thành viên góp vốn kinh doanh, bao gồm cả ngày và số tiền góp2. Thêm , Chỉnh sửa & xóa thành viên góp vốn
Qua màn hình danh sách góp vốn hoặc từ menu "thêm góp vốn" ở màn hình chính.Điền các thông tin cần thiết vào rồi nhấn xác nhận.
Tổng số tiền góp vốn này sẽ được chuyển xuống từng cửa hàng (đối với nhiều cửa hàng) qua chức năng thêm vốn.
Căn cứ vào số tiền góp vốn này để phân chia lợi nhuận cho từng cá nhân góp vốn.

X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769